La biografia popular. De l'hagiographia al gossip

La biografia popular. De l'hagiographia al gossip

di Joan Armangué i Herrero